மாறாத சொந்தம்!

சிந்தனையில் தேன்சுரக்க செந்தமிழின் மேலினிக்க வந்தருளும் நாயகமே, வழிபார்க்கும் வையகமே!   முன்யாரும் கண்டதுண்டா முஹம்மதரைப் போன்றவரை? பின்னேனும் அவர்போலாம் பேறுடையார் எவருமுண்டோ?   ஓரழகு! சீரழகு!…

சிலந்தியின் பேச்சு

  சொந்த வீடு -சொல்லும் உரிமை எங்களுக்கே சொந்தம். எங்கள் உடலே உருவாக்கும் ஒற்றைப் பொருளால் கட்டி முடிக்கிறோம். வலை வீடுகட்டி கற்கோட்டை கட்டிய பாதுகாப்புக் கற்பனையில்…

இறைநேசர்கள்

  இறைநேசர்கள்   இறைநேசர்கள் ‘கலிமா’ வின் கல்வெட்டுக்களே வலிமார்களாக வாழ்பவர்கள்! அந்த இறைநேசர்கள் – ‘கப்ர்’ கப்பல்களாக அருட்கடலில் மிதந்து கொண்டு நயணங்களுக்குப் புலப்படாமல் நங்கூரம்…

தவத்தேன் திருக்குளம்

                                       …

பந்தயம் கட்டிப் பரிசு பெறலாம்

சூரிய உலகில் சுன்னத்வல் ஜமாஅத் நேரிய பாதை நிர்ணயச் செய்த வீரிய மிக்க விதைப்போல் தோன்றிச் சூரிய மாற்றும் கவித்துவம் கொண்டது!   சந்தனம் வெளிச்சம் தரவல்ல…