மதவாதமும் வணிகச் சூதாட்டமும் (Nov-15)

  நாடு மிக முக்கியமான கட்டத்தைக் கடந்துகொண்டிருக்கிறது.  மிகவும் நம்பிக்கையுடன் ஆட்சிப்பொறுப்பை ஏற்றவர்கள் இப்போது முச்சந்தியில் அதிகாரமற்றவர்களாக நிற்கிறார்கள்.   மதவாதமும் சாதீயவாதமும் பெருந்தீயாக நாட்டைப் பற்றிப்படரும் சூழலில் கூடவே விலைவாசி…