அண்ணலாரின் அருங்குணங்களை பிரதிபலித்த அப்துல் கலாம்

  அவுல் ஃபக்கீர் ஜெய்னுலாபுதீன் அப்துல் கலாம் – சுருக்கமாக டாக்டர். ஏ.பி.ஜெ. அப்துல் கலாம். இன்று இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிலும் உச்சரிக்கப்படக்கூடிய பெயர். இந்தியாவின்…