நம்பினால் நம்புங்கள் !

தயிராக மாற்ற முடியாத ஒரே பால் –  *ஒட்டகப்பால்*. ஒட்டகத்தை விட, அதிக நாட்கள் தண்ணீர் இன்றி வாழும் ஒரு உயரினம் – *கங்காரு எலி*. துருவக்…