அரபி மொழி இலக்கியம் அன்றும் இன்றும் – ஓர் ஆய்வு

மௌலவி அல் ஹாஃபிழ் A.M. அலி இப்ராஹீம் ஜமாலி M.A., M.B.A., M.Phil (உதவிப் பேராசிரியர்  அரபி  இஸ்லாமிய இயல் துறை> பி.எஸ். அப்துர் ரஹ்மான் கிரஸன்ட் பல்கலைக்கழகம்> சென்னை) அரபி மொழி இலக்கியம் எனப்படுவது அரபி…

அரபி மொழி இலக்கியம் அன்றும் இன்றும் – ஓர் ஆய்வு

  மௌலவி அல் ஹாஃபிழ் A.M. அலி இப்ராஹீம் ஜமாலி M.A., M.B.A., M.Phil (உதவிப் பேராசிரியர், அரபி மற்றும் இஸ்லாமிய இயல் துறை, பி.எஸ். அப்துர் ரஹ்மான் கிரஸன்ட் பல்கலைக்கழகம்>…