பயனாளர்களுக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

  பயனாளர்களுக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்   நம் இணையத்தின் அனைத்துப் பயனாளர்களுக்கும் ஆசிரியரின் கணிவான முகமன் அஸ்ஸாலமு அலைக்கும் வரஹ்… தாங்கள் அனைவரின் மீதும் சாந்தியும் இறையருளும்…

தங்களின் மேலான கவனத்திற்கு!

      நல்லெண்ணம் நிரம்பப்பெற்ற தங்களின் மேலான கவனத்திற்கு,..        “அஹ்லுஸ் சுன்னா” ஆசிரியர் மௌலவி  A. R. ஃபரீதுத்தீன் மஹ்ளரியின் கனிவான முகமன்               அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்…