ஆஷுராநோன்பின்சிறப்புகள்

முஹர்ரம் மாதம் பிறை (9-10) நாளில் சுன்னத்தான தாஷூஆ -ஆஷுறா நோன்பின் சிறப்புகளும், அத்தினத்தில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளும் ​ ♣ தாஷூஆ &…