ஆலிம் கவிஞர், தேங்கை மு. ஷரஃபுத்தீன் மிஸ்பாஹி.இந்த இதழில்

ஆலிம் கவிஞர், தேங்கை மு. ஷரஃபுத்தீன் மிஸ்பாஹி.

மூத்த ஆலிம் பெருந்தகையை கண்ணியப்படுத்துவோம். எனது ஆசிரிய தந்தை “ஆலிம் கவிஞர் மௌலானா மௌலவி அல்லாமா தேங்கை ஷறபுத்தின் ஆலிம் மிஸ்பாஹி ஹழரத் அவர்கள். . தமிழ்நாட்டின்…