நோயும் சிகிச்சையும்

  நோயும் சிகிச்சையும் உலகில் நோய்கள் எத்தனை உண்டோ அத்தனைக்கும் மருந்துகளை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தியுள்ளான்.  குறிப்பாக ஒரு வியாதிக்கு மருந்து இல்லை என்று சொன்னால் அது மருத்துவர்களின்…

இறைநேசர்கள்

  இறைநேசர்கள்   இறைநேசர்கள் ‘கலிமா’ வின் கல்வெட்டுக்களே வலிமார்களாக வாழ்பவர்கள்! அந்த இறைநேசர்கள் – ‘கப்ர்’ கப்பல்களாக அருட்கடலில் மிதந்து கொண்டு நயணங்களுக்குப் புலப்படாமல் நங்கூரம்…

தவத்தேன் திருக்குளம்

                                       …