நிழற்படத்தின் சட்டம் என்ன?

நிழற்படம் கையால் வரையப்படுகின்ற ஓவியத்தின் (ஹராம் என்ற) சட்ட வரையறைக்குள் வராது.  கையால் வரையப்படுகின்ற ஓவியம் ஹராம் என்று நபிமொழிகளில் காணப்படுகிற நேரடியான மூல ஆதாரம் நிழற்படத்தைத்…

சப்த அவஸ்தை

இசையின் வடிவங்கள் அனைத்தும் சப்தங்களின் வெவ்வேறு முகங்களே. அதனால் தான் இனிமையற்ற வெற்று சப்தங்களை வெறுப்பவர்கள் இதயத்துக்கு ஒத்தடம் கொடுக்கும் இசையை விரும்புகிறார்கள். மெல்லிசை நமக்கான மலர்களை…