மௌலானா, சய்யித் அப்துர்ரஹ்மான் தங்கள் அவர்களின் தெளிவுரைகள்

ஒரு கோடி பரிசு பகிரங்க சவால்!