மவ்லானா, கிவாமல் அகாயித், S S கலந்தர் மஸ்தான் ரஹ்மானி காதிறி அவர்களின் மிக அற்புதமான உரைகள்.