மௌலானா தாஜுத்தீன்அஹ்சனி அவர்களின் தெளிவுரைகள்

அவுலியாக்களுக்கு நேர்ச்சை செய்யலாமா?

 

தர்காவிற்கு போகாவிட்டால் அல்லாஹ் ஏன் போக வில்லை என்று கேட்பானா?